Kvalitet & förvaltning

Jord & Skog

Ericsbergs produktiva skogsmark är 10 300 ha med en bonitet på 8m³sk/ha och år. Södra och mellersta delen av fastigheten domineras av gran med hög tillväxt, medan skogen på norra delen domineras av tall med god kvalitet.

Under hösten 2016 skördades 700 ha åker. Hästkraft bedriver också vallodling på 300 ha. 200 ha upptas av salix och träda och egen vall. Betesmarkerna arrenderas ut. Vi odlar i huvudsak höstvete, höstraps, ärtor och maltkorn. Maltkornet som produceras på gården säljs som whiskymalt till skotska destillerier.

Med hjälp av investeringar från lantbruksprogramet, restaurerar vi nu tre våtmarker på Ericsberg; Öija, Myrkärr och Fräkenstugorna.

Totalt rör det sig om ca 30 hektar, och syftet är att återfå områdenas höga värden för fågellivet och återskapa den fågelrika våtmarken.

Detta uppnås genom att skapa ett högre vattenstånd med öppen vattenspegel, samt skapa öar och höjer upp omkringliggande områden.

Våra projekt

Kvarntorp

Med hjälp av investeringar från lantbruksprogrammet, har vi anlagt en lite mindre våtmark på Ericsberg, Kvarntorp. Totalt rör det sig om ca 3,5 hektar var av en vattenspegel på ca 2,75 hektar. Syftet är att gynna biologisk mångfald samt förbättra vattenkvaliteten med ett tillrinningsområde på ca 70 hektar. Dämningen är i en svårbrukad och låglänt svacka i landskapet och den kommer att få en hög biologisk mångfald för flera olika organismgrupper.

Fårnäskärret

Med hjälp av investeringar från lantbruksprogrammet, har vi anlagt ytterligare en större våtmark på Ericsberg, Fårnäskärret. Totalt rör det sig om ca 16 hektar var av en vattenspegel på ca 14,5 hektar.

Syftet är att gynna biologisk mångfald samt förbättra vattenkvaliteten. Med ett tillrinningsområde på ca 1000 hektar, innehållande över 200 hektar åkermark, bidrar detta till att fånga upp fosfor och kväveläckage och förbättra vattenkvalitén i närliggande sjöar och vatten, bl.a. Kårtorpasjön.

Denna våtmark kommer att bli ett eftertraktat tillhåll för insekter groddjur, fåglar och även storvilt.

Banninge

Med hjälp av investeringar från lantbruksprogrammet, anlägger vi ytterligare en våtmark på Ericsberg, Banningeslätten. Totalt rör det sig om ca 23 hektar, och syftet är att gynna biologisk mångfald samt förbättra vattenkvalitéten. Denna våtmark kommer att bli eb eftertraktad lokal för insekter groddjur, fåglar och även storvilt.

Öja

Våtmark på ca: 21 ha där vattenspegeln är ca: 12,5 ha med 6 häckningsöarna som utgör ca: 0,8 ha. Avrinningsområdet för våtmarken är ca: 160 ha

Kan ses från väg 52, och det möjligt att besöka området till fots via en anlagd väg.

Myrkärr

Våtmark på ca: 4 ha där vattenspegeln är ca: 2,7 ha med 2 häckningsöar. Avrinningsområdet för våtmarken är ca:80 ha.

Fräkenstugorna

Våtmark på ca: 5,5 ha där vattenspegeln är ca: 4 ha med 2 häckningsöar som utgör ca: 0,8 ha.

Avrinningsområdet för våtmarken är ca: 100 ha.

Skog

Ericsbergs produktiva skogsmark är 10 300 ha med en bonitet på 8m³sk/ha och år. Södra och mellersta delen av fastigheten domineras av gran med hög tillväxt, medan skogen på norra delen domineras av tall med god kvalitet. Den årliga slutavverkningsarealen är 100-120 ha.

Genom samarbete med jaktansvarig gällande jakt, utfodring och styrning av viltet så försöker vi bibehålla tallandelen så att ståndortsanpassningen blir rätt. Skogsbruksplanen ligger i programmet BESK och uppdateras årligen för att få ett bra underlag för rätt beslut. Med hjälp av Heureka har långsiktiga avverkningsberäkningar utförts för att se vilken avkastning som är uthållig från skogen.

Ericsbergs Säteri bedriver ett aktivt och PEFC certifierat skogsbruk där långsiktighet och miljö värderas högt. Den skogliga förvaltningen sköts av John Erlandsson där skogsvård och avverkning sker med lokala entreprenörer.

Naturvårdsbränning Ljusgryten

Under sommaren 2020 utfördes ytterligare en åtgärd inom Skogens miljövärden i landsbygdsprogrammet, europeiska landsbygdsfonden. Denna gång i form av en naturvårdsbränning på 10,5 ha. Naturvårdsbränning är en del av PEFC- certifieringens standard.

Målet med naturvårdsbränningen var att skapa en skiktad talldominerad skog som påverkats av brand i varierad styrka och intensitet. Andelen död ved har ökat genom att de flesta granarna har dött på grund av branden.

I hela området har humustäcket minskat betydligt till fördel för brandgynnade svampar och växter och många träd har fått sina första brandljud. Sörmlandsleden leder genom området vilket gör att allmänheten kan ta del av bränningen som ett berikande inslag i vandringen.

Återskapande av lövskog

Vi har utfört en en åtgärd inom Skogens miljövärden i landsbygdsprogrammet (Europeiska landsbygdsfonden). Målet var att återskapa lövskogsparken som ligger i anslutning till slottet och som sträcker sig längs med Ericsbergssjön och Åkforsån.

Åtgärden syftar till gynna och utveckla naturvärdena genom att gallra fram och gynna grovt ädellöv, framförallt ek, bok och lind samt lämna kvar hålträd av asp. Genom hela lövskogsparken sträcker sig en gammal stig fram längs med vattnet och förhoppningen är att den ska användas igen för promenader när den frihuggs och förbättras på några ställen. Gallringen syftar även till att släppa ner ljuset och ge vitsippor och bokuppslag och hassel en chans, så som gamla foton visar att det en gång sett ut. Virke och ris avlägsnas och körskador minimeras och återställs med grävmaskin. Framtida skötsel kommer bestå av att röja ner uppslag av rotskott från asp.