Om Ericsbergs Slott

Ericsbergs Fideikommis AB äger de fastigheter som tidigare utgjorde Ericsbergs Fideikommiss. Fastigheterna arrenderas och förvaltas av AB Ericsbergs Säteri. Fastighetsbeståndet omfattar ca 100 permanentbostäder och ca 60 fritidshus.

Platsen där Ericsberg nu ligger, kallades tidigare ”Pintorp” eller ”Pinnatorp”, vilket bland annat står omnämnt 1508 då väpnaren Knut Nilsson av Bosgård sålde torpet till fru Anna Karlsdotter, änka efter riddaren Erik Eriksson (Gyllenstierna) d.y.. Pintorp stannade därefter inom släkten Gyllenstierna.

Det började byggas av riksrådet friherre Eric Gyllenstierna och färdigställdes av hans fru, Beata von Yxkull. Sonen Christoffer Gyllenstierna lät ganska snart därefter bygga om slottet, enligt dåvarande mode, barocken. Arkitekt var troligtvis Mathias Spihler.

Sedan den grevliga ätten Gyllenstierna dött ut 1733 köptes Ericsberg av ryttmästaren David Henrik Hildebrand. Han utökade ägorna betydligt och gjorde det 1778 till fideikommiss för sin son, David Gotthard Hildebrand, som dog 1808.

Han testamenterade det i sin tur till sin systerson Carl Carlsson Bonde. Denne ärvdes av sonen överstekammarherren Carl Jedvard Bonde. Dennes son, överstekammarjunkaren Carl Carlson Bonde ärvde godset 1895. Fideikommisset avvecklades när den siste fideikommissarien hovjägmästare Carl Jedvard Carlsson Bonde avlidit 1988.

Vidare består Ericsbergs Fideikommiss AB av följande arealer:

  • Skogsmark. ca 11 000 hektar.
  • Åkermark. 2 300 hektar.
  • Betesmark. 800 hektar.
  • Övrig mark. 800 hektar.
  • Vatten 1 100 hektar.
  • Totalt 16 000 hektar.

Stämningsbilder från slottet

Ericsbergs Slott

Parkens historia

Barockparken på Ericsberg har anor från slutet av 1600-talet. Med all sannolikhet stod den klar några år efter att Christoffer Gyllenstierna 1687 färdigställt sitt slott här på Ericsberg. En samtida ögonskildring berättar följande om parken ”Det är en skön och med månge sällsynte örter och frukter utsirad trädgård”.

Någon ritning över denna park finns inte bevarad idag, dock kan Erik Dahlbergs kopparstick ge en uppfattning om hur man tänkte sig utforma parken. Med all sannolikhet ufördes den dock inte exakt enligt kopparsticket, men en del av det kan mycket väl ha genomförts.

Parken kom under 1700-talet att förfalla och bli mera av en frukt- och köksträdgård. I mitten av 1800-talet bestämde man sig för att åter skapa en vacker prydnadspark framför slottet. Det är till vissa delar denna park som man idag kan beskåda. Även den kände landskapsarkitekten Edward Glaesel har influerat parken då han i början av 1900-talet gjorde ett förslag till omgestaltning av parken, och som till vissa delar genomfördes i barockparken.

Hör om parkens historia

Slottsparken

Barockparken på Ericsbergs slott har anor från slutet av 1600-talet. I barockparken kan man uppleva den strikthet och symmetri som präglar en klassisk barockpark.

I parken kan man också uppleva F.W. Scholander vackra fontän. Runt planteringarna finns lågt klippta buxbomshäckar och ekhäckar som inramar ytor med såväl vackra rosor som tegelkross. I mitten av parken ligger den vackra rosenparterren som på sommaren blir till en blommande pärla.

Barockparken omgärdas av lindalléerna som planterats 2007. Lindallén ersätter den gamla allén som var en av de få resterna av den ursprungliga barockparken.

Ersättandet har utförts på ett så historiskt riktigt sätt som möjligt, t.ex. så är de nya träden planterade på exakt samma ställe som motsvarande träd det ersätter. En raritet bland träd som kan upplevas i barockparken är den gulblommande hästkastanjen (Aesculus flava).

Historiska arvtagare

Beata Von Yxkull

David Henrik Hildebrandt

Caroline Bonde

Pinntorpafrun

Enligt en spökhistoria är det på Ericsberg som den så kallade Pintorpafrun går igen. Det finns olika uppfattningar om vem Pintorpafrun egentligen var, däribland figurerar Anna Karlsdotter, änka efter riddaren Eric Gyllenstierna och Beata von Yxkull, maka till Erik Gyllenstierna, samt Gabriel Oxenstiernas änka Anna Gustafsdotter Banér, trots att hon aldrig varit bosatt på godset Pintorp.